Nội dung: Binh đoàn phù thủy Trắng sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:
- Các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )

Địa điểm:
- Xuất hiện ngẫu nhiên tại: Loren, Devias, Noria

Thời gian:
- 2 tiếng 1 lần xuất hiện bắt đầu từ: 0h00, 2h00, 4h00, 6h00, 8h00,... 22h00​
- Máy chủ : server 2
View more latest threads same category: