Sự kiện Thiên Giới (Sky Event)


NPC Sky Event

- Sự kiện Thiên Giới là 1 sự kiện tương tự như sự kiện Quảng Trường Quỷ và được diễn ra tại Icarus 2.

- Thời gian diễn ra sự kiện : 19h05 phút hàng ngày : Khi có thông báo sự kiện Thiên Giới (hoặc Sky Event).

- Số người tham gia tối đa : 10 thành viên.

- Điều Kiện:

  • + Cần 1 vé (hình ngôi sao) có được khi đánh quái vật rơi ra
  • + Đến gặp NPC tại Devias : tọa độ (221 ,53)
  • + Nhân vật phải mang cánh trên người
  • + Không phải là sát nhân

- Tổng số thời gian của mỗi lần sự kiện mở cửa là : 30 phút

- Cấp độ của vé tương ứng LV nhân vật :

  • + Tầng 1 yêu cầu cấp độ : 180 ~ 220
  • + Tầng 2 yêu cầu cấp độ : 220 ~ 280
  • + Tầng 3 yêu cầu cấp độ : 281 ~ 349
  • + Tầng 4 yêu cầu cấp độ : 350 ~ 400
  • + Tầng 5 yêu cầu cấp độ : 380 ~ 400Star of sky event

- Sự kiện diễn ra gồm : 3 Giai đoạn

- Thời gian của mỗi giai đoạn là : 5 phút /3 phút /và 15 phút

- Mục tiêu tham gia sự kiện : Tìm và tiêu diệt tất cả các loại quái vật, đặc biệt trong 15 phút cuối các bạn sẽ có cơ hội tiêu diệt Chúa tể Kundun và sở hữu nhiều món đồ thần giá trị.

View more latest threads same category: