Các bạn có thể thuê đồ trong Xshop bằng cách sử dụng tiền tệ Wcoin
Cách đổi wcoin như sau:
1. Đăng nhập quản lý tài khoản id.
2. Chọn phần tiền tệ
3. Chọn đổi Gcoin ra Wcoin/ Nhập Số wcoin cần đổi / Nhập lại mật khẩu cấp 2

Lưu ý : Đã đổi Gcoin ra wcoin thì ko đổi ngược ra gcoin được

View more latest threads same category: